Proficiat met de doorlichting(en)

Het is de onderwijsinspectie die toe ziet op de kwaliteit van alle onderwijsinstellingen (alle onderwijsnetten) in Vlaanderen. De inspectie gaat in de eerste plaats na of scholen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen op een degelijke manier nastreven en ook bereiken. Daarnaast wordt er nagekeken of een school aan de wettelijke voorschriften voldoet, zoals die in verband met veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en of de school alle spelregels respecteert.

Welnu, onze school werd in 2018 én in 2022 doorgelicht. Het eindadvies van het inspectieteam was: “UITSTEKEND.

“UITSTEKEND” is de beste beoordeling die een school kan krijgen. Het betekent immers dat én de onderwijskwaliteit, én het veiligheidsbeleid én de naleving van de regelgeving in de school de verwachtingen overstijgt.

De maatschappelijke opdracht van elke school

Elke basisschool heeft als maatschappelijke opdracht de verplichting om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te realiseren. Deze zijn voor alle basisscholen in Vlaanderen en alle onderwijsnetten dezelfde.

Elke basisschool moet dit met degelijke en betrouwbare gegevens kunnen aantonen.

Daarvoor gebruiken we in onze school toetsen die gekoppeld zijn aan de gevolgde onderwijsmethodes in onze school.

Bovendien worden in de zesde leerjaren ook de centrale toetsen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs afgenomen: OVSG-toetsen (Onderwijssecretariaat Voor het Stedelijk en Gemeentelijk onderwijs).

Hiermee kan onze school aantonen dat onze leerlingen aan het eind van hun loopbaan in de eindtermen bereiken die voor elk leergebied voorgeschreven zijn. De OVSG-toetsen worden op hetzelfde ogenblik door duizenden leerlingen (netoverschrijdend) in Vlaanderen afgenomen. Deze toetsen zijn dus een bijkomende “barometer” voor onze school.

Het vervolgonderwijs

Dat onze leerlingen aan het eind van hun loopbaan in onze school de eindtermen vlot onder de knie hebben, blijkt zeker ook uit de cijfers van het vervolgonderwijs.

Want, we volgen onze leerlingen ook na het zesde leerjaar verder op en ruim 90% van onze leerlingen behaalt aan het einde van dat eerste jaar een A-attest. Dat is een resultaat dat er mag zijn.